fbpx

2020. gadā Latvijai Eiropas Transporta ministru konferences (turpmāk – ETMK) daudzpusējo atļauju pamatkvota ir 155 atļaujas, no kurām pārvadājumiem uz un no Krievijas, tāpat kā 2019. gadā, derīgas 16 atļaujas.
Latvija ir nosūtījusi iesniegumu Starptautiskā Transporta foruma sekretariātam sadalīt un konvertēt pamatkvotu šādi: 
„EURO IV drošiem” automobiļiem – 40 gada un 144 īstermiņa ETMK atļaujas bez tiesībām veikt pārvadājumus uz un no Krievijas;
„EURO V drošiem” automobiļiem – 1100 gada un 1200 īstermiņa ETMK atļauju, no kurām 40 gada un 360 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā;
„EURO VI drošiem” automobiļiem – 168 gada un 1152 īstermiņa ETMK atļaujas, no kurām 84 gada un 288 īstermiņa atļaujas derīgas Krievijas teritorijā.
Atļaujas sadalāmas atbilstoši  2020. gada ETMK atļauju sadales vadlīnijām.
Iesniegumu pieņemšana iekļaušanai 2020. gada ETMK atļauju pretendentu pamatsarakstā no 2019. gada 16. septembra līdz 2019. gada 1. novembrim (plkst.16.30).
Informējam, ka 2020. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz “EURO V” drošiem” un “EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamatsadales saraksta projekts ir apskatāms pie papildu informācijas. Saraksta projekts klātienē apskatāms Autotransporta direkcijā (Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Cēsīs) un mājas lapā līdz 2019. gada 02. decembrim.
Plānots, 2020. gada ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz „EURO V drošiem” un „EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem, pamatsadales sarakstu apstiprināt un publiskot līdz š.g. 09. decembrim un sākt atļaujas izsniegt no 16. decembra.
Iesniegumu var iesniegt, izmantojot:
iesnieguma formas ATD e-pakalpojumu vidē;
iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus, vai;
iesnieguma formu ETMK atļaujām, kas nav derīgas Krievijas teritorijā, izmantojot „EURO IV drošos”, „EURO V drošos” un „EURO VI drošos” automobiļus.
2020. gada ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, sadalē ”EURO VI drošie” transportlīdzekļi netiks iekļauti.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu” 13.punktu pārvadātājam 2020. gadā izsniedzamo ETMK EURO V atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO V atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2019. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO V drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī spēkā esošas Eiropas kopienas atļauju kopijas (turpmāk – EKAK), bet pārvadātājam 2020. gadā izsniedzamo ETMK EURO VI atļauju, kas derīgas Krievijā teritorijā, skaits tiek aprēķināts atsevišķi EURO VI atļaujām, iekļaujot koeficientu aprēķinā tos uzņēmuma rīcībā esošos transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti CSDD līdz 2019. gada 1. novembrim, tiem ir spēkā esoši ETMK parauga sertifikāti ”EURO VI drošiem”  transportlīdzekļiem, kā arī Autotransporta direkcijas izsniegtas spēkā esošas  EKAK.
Pārvadātājam 2020. gadā kopējais izsniedzamo ETMK EURO V, kas derīgas Krievijas teritorijā, un ETMK EURO VI, kas derīgas Krievijas teritorijā, atļauju skaits nevar pārsniegt 10 % no Latvijas kopējā ETMK atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā, skaita.
Konsultācijas par ETMK atļauju sadali 2020. gadam sniedz:
Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule, 303.kabinets, tālrunis – 67686458;
Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas starptautisko autopārvadājumu atļauju eksperte Lolita Zajančkovska, 318.kabinets, tālrunis – 67686459.
http://www.atd.lv/lv/jaunumi/etmk-at%C4%BCaujas-2020-gad%C4%81-papildin%C4%81ts-22112019